Merkez Yönetmeliği

4 Mayıs 2014 PAZAR    
Resmî Gazete

Sayı : 28990

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: İstanbul Üniversitesi öğretim elemanlarını,

b) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

c) Koordinatör: İstanbul Üniversitesi Engelli Öğrenciler Koordinatörünü,

ç) Koordinatör yardımcıları: İstanbul Üniversitesi Engelli Öğrenciler koordinatör yardımcılarını,

d) Merkez: İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkez Müdürünü,

f) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,

g) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; disiplinler arası bir yaklaşımla engelliliğin hak temelli tanıtılması, korunması ve bu hakların uygulanması ve geliştirilmesi açılarından, ulusal ve uluslararası alanda kuramsal ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak, bilgi ve belge toplamak, izlemek, işbirliği yapmak, bilgi ağı oluşturmak ve akademik faaliyetlerde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Engellilik alanını Üniversitede öncelikli çalışma ve uygulama konularından biri haline getirmek ve Üniversitenin fiziki alt yapısını, engellilerin tüm Üniversite faaliyetlerine tam ve etkili katılımını sağlayacak hale gelmesine katkıda bulunmak.

b) Farklı disiplinlerden engellilik konusunda araştırmalar yapan bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak.

c) Engellilik alanında hak ihlallerini izlemek, raporlamak, nedenleri ve önlenmesi konusunda disiplinler arası çalışma yapmak ve bu çalışma sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek.

ç) Engellilik alanında veri tabanı oluşturmak.

d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilgi ağına katılmak ve bilgi ağı oluşturmak.

e) Engelli haklarının tanıtımı ve yaygınlaştırılması konularında politika oluşturulmasına destek vermek ve kamuoyu oluşturmak.

f) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla engellilik alanında işbirliği gerçekleştirmek ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.

g) Ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum ve konferans gibi akademik faaliyetler düzenlemek.

ğ) Kitap, dergi, broşür ve benzeri yayımlar yapmak.

h) Eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek ve önlisans, lisans ve lisansüstü programlara akademik destek vermek ve ortak çalışmalar yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki yardımcı atar. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin ihtiyaç duyduğu maddi imkânları sağlama konusunda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

e) Her eğitim-öğretim yılı sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.

f) Merkezin idari işlerini yürütmek.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Koordinatör ve Merkezin faaliyet alanlarında çalışma yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az iki ayda bir toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Engellilik alanında araştırma, eğitim, uygulama, danışmanlık ve yayım konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak.

c) Merkezin yapacağı akademik çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak.

ç) Üniversite içinden veya dışından Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirilmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

e) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporuna görüş bildirmek.

f) Merkezin faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç halinde alt çalışma grupları oluşturmak, Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite içinden ve dışından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on beş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Engelli Öğrenciler Koordinatörü ve Yardımcıları

Engelli Öğrenciler Koordinatörü

MADDE 14 – (1) Engelli Öğrenciler Koordinatörü, Müdürün teklifi üzerine; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

Engelli Öğrenciler Koordinatörünün görevleri

MADDE 15 – (1) Engelli Öğrenciler Koordinatörünün görevleri şunlardır:

a) Her eğitim ve öğretim yılı başında Üniversiteye kayıt hakkı kazanan engelli öğrencilerin listesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından temin etmek.

b) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran engelli öğrencilerle iletişime geçmek ve ilgili yerleşke koordinatörü hakkında bilgilendirmek.

c) Engelli öğrencilerin Üniversiteye devamlarını, derslere devamlarını ve ders başarılarını takip etmek ve Müdürü bilgilendirmek.

ç) Mezun olan veya Üniversiteden ayrılan engelli öğrenciler ile iletişimi devam ettirmek.

d) Mezun durumda olan engelli öğrencilerin istihdam imkân ve alanları ile ilgili konularda İÜ KAGEM ve ilgili kurumlarla işbirliği yaparak planlanan program ve etkinliği Müdürün onayına sunarak etkinliği gerçekleştirmek.

e) Koordinatörlerle birimin faaliyetlerini planlamak ve Müdürün onayına sunmak. (Proje, konferans, seminer, eğitim ve benzeri.)

f) Koordinatörlerden gelecek sorunlar doğrultusunda çözüm önerileri sunarak Müdüre sunmak.

g) Öğrencinin fiziksel erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik ile ilgili sorunlarının giderilmesi için üniversite ve il genelinde ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak.

Engelli Öğrenciler Koordinatörü yardımcıları

MADDE 16 – (1) Engelli Öğrenciler Koordinatörü yardımcıları, Müdürün önerisi üzerine Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite personeli arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Engelli Öğrenciler Koordinatör yardımcıları, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların yürütülmesinde Müdüre ve Koordinatöre karşı sorumludur.

Engelli Öğrenciler Koordinatörü yardımcılarının görevleri

MADDE 17 – (1) Engelli Öğrenciler Koordinatörü yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Üniversite bütün programlarında kayıtlı bulunan tüm özel gereksinimli öğrencilere ait kişisel bilgi dosyaları hazırlamak.

b) Özel gereksinimli öğrenci ile bireysel görüşmeler yaparak bireysel uyarlama mektubunu doldurmak.

c) Bireysel uyarlama mektubunu ilgili akademik danışmana ileterek sorunlara çözüm önerileri sunmak ve gerekli düzenlemeleri yapmak.

ç) Öğrencinin akademik başarısını arttırmak için ek hizmetler sunmak.

d) Öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda Rehberlik ve Danışmanlık Sosyal Destek Birimi ile iletişime geçmek.

e) Barınma ve burs ihtiyacı olan öğrenciler için ilgili birimlerle iletişime geçmek.

f) Merkezin düzenlediği etkinliklerde özel gereksinimli öğrencilerin aktif olarak yer almasını sağlamak.

g) Her yarıyıl sonunda yerleşkede yapılan faaliyetler için faaliyet bildirim formu doldurmak ve Koordinatöre sunmak.

ğ) Koordinatörün ilettiği yeni kayıtlı öğrenciler için oryantasyon programı hazırlayarak uygulamak.

h) Her yarıyılda en az bir defa öğrencilerle toplantı düzenleyerek, öğrenci memnuniyet anketini yapmak ve değerlendirmek.

ı) Koordinatör tarafından iletilen mezun olacak öğrencilerin kariyer planlaması için İÜ KAGEM ile toplantı düzenlemek.

Akademik danışmanlar

MADDE 18 – (1) Akademik danışmanlar, Müdürün ve Koordinatörün önerisiyle Üniversitenin öğretim elemanları veya yardımcıları arasından Rektör tarafından görevlendirilirler.

Akademik danışmanların görevleri

MADDE 19 – (1) Akademik Danışmanların görevleri şunlardır:

a) Engelli öğrencilerin bireysel uyarlama mektubunu değerlendirmek.

b) Öğrencinin ders aldığı öğretim üyesi ile iletişime geçmek.

c) Koordinatör ve koordinatör yardımcıları ile sorunlar üzerine çözümler üretmek.

ç) Engelli öğrencilere akademik konularda danışmanlık yapmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 20 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ulusal ve uluslararası üyelik

MADDE 21 – (1) Merkez, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayı ile ülke içindeki kuruluşlara ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kendi alanındaki diğer uluslararası kuruluşlara üye olabilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 22 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan veya diğer yollardan temin edilen her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 2/12/2012 tarihli ve 28485 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.